Administratorem danych osobowych jest KWAT Tomasz Kornacki ul. Fermowa 6, 86- 070 Dąbrowa Chełmińska.

Dane osobowe będą przetwarzane przez KWAT Tomasz Kornacki ul. Fermowa 6, 86- 070 Dąbrowa Chełmińska w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit c) RODO* w celu:
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą.
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KWAT Tomasz Kornacki , tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu:
  d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 2. na podstawie odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu:
  a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informację z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora.
  b) przekazywanie klientowi informacji o proponowanych zmianach: zmianie nazwy, adresu lub siedziby, prowadzenia korespondencji w drodze e-mail na wskazany prze klienta adres.
  c) marketingu bezpośredniego produktów i usług KWAT Tomasz Kornacki.
  d) przekazywania danych do podmiotów współpracujących z KWAT Tomasz Kornacki w szczególności w zakresie dokonania oceny wiarygodności płatniczej klienta w związku z uprzednim zamiarem zawarcia umowy.

Okres przez który będą przechowywane dane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) posprzedażowej obsługi klienta (reklamacji, gwarancji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących KWAT Tomasz Kornacki.
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 6. prawo przenoszenia danych.
 7. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt poprzez : e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby firmy KWAT Tomasz Kornacki.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).